مفید بود؟

یکی از کارها برای بهینه سازی و سئوی سایت شما لازم است کار روی Gzip compression می باشد. با این فشرده سازی فایل های Html , CSS شما فشرده سازی می شود

این نوع فشرده سازی باعث می گردد سرعت بارگذاری صفحات شما بین 30 تا 70 درصد بیشتر می شود و البته فعال سازی آن الان یک استاندارد سازی است و بهتر است که انجام شود مطمئن باشید اکثر رقبای شما از این فعال سازی استفاده کرده اند.

برای فعال سازی Gzip compression  لازم است خطوطی به فایل htaccess خود درون سرور اضافه کنید البته دقت کنید که سرور شما چیست و از چه سیستم عاملی استفاده می کند. پیشنهاد می کنم قبل از هر کاری روی فایل Htaccess  اول از آن یک پشتیبان تهیه کنید.

mod_gzip_on Yes
mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include mime ^text/.*
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*

در صورتی که سرور شما آپاچی است بهتر است از کدهای زیر استفاده کنید.

AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/j-avascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript

در صورتی که سرور شما NGINX می باشد.

gzip on;
gzip_comp_level 2;
gzip_http_version 1.0;
gzip_proxied any;
gzip_min_length 1100;
gzip_buffers 16 8k;
gzip_types text/plain text/html text/css application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/j-avascript;

# Disable for IE < 6 because there are some known problems
gzip_disable “MSIE [1-6].(?!.*SV1)”;

# Add a vary header for downstream proxies to avoid sending cached gzipped files to IE6
gzip_vary on;

در صورتی که سرور شما Litespeed  است برای Gzip compression از خود تنظیمات سرور استفاده کنید.

Author

مدیریت سایت

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.